1. czytanie (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10)

Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi.

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją».

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c))

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą † 
słowa ust moich i myśli mego serca, * 
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Wersja dłuższa

2. czytanie (1 Kor 12, 12-30)

Mistyczne Ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: «Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała» – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?

Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was».

Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

Wersja krótsza

2. czytanie (1 Kor 12, 12-14. 27)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki.

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami.

Aklamacja (Por. Łk 4, 18)

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Dostojny Teofil

Słuchając prologu Ewangelii według świętego Łukasza, rodzi się pytanie o adresata. Kim jest „dostojny Teofil”, do którego kieruje Dobrą Nowinę św. Łukasz? Czy ten list zaadresowany do Teofila mogą czytać osoby, które mają inne imiona? Kto ma prawo nazwać siebie Teofilem, czyli miłym Bogu?

Dzisiejsza liturgia Słowa pokazuje nam, że chrześcijaństwo nie jest w istocie relacją do księgi, zwoju czy Prawa, ale do Osoby Jezusa Chrystusa. Każdy prawdziwy Teofil, czyli adresat Ewangelii, jest coraz bardziej zaprzyjaźniony z Jezusem Chrystusem. Bez Niego nie ma pełni prawdy, końca drogi, sensu życia ani dostojnego Teofila. Przypatrzmy się Temu, w którym wszystko się wypełnia.

Prawda

Można wychować się w Jerozolimie i w Kościele oraz zgodnie ze zwyczajem wchodzić w dzień szabatu do synagogi i czytać zwoje z proroctwami, ale bez Jezusa Chrystusa nie wypełnia się Pismo, które się słyszy. Same zasady, przykazania i wartości nie pokazują pełnej prawdy chrześcijaństwa. Prawda nie wyczerpuje się w dogmatyce czy systemach moralnych, ale jest Osobą. Można być nominalnie wierzącym i praktykującym Teofilem, który jeszcze nie przejrzał, aby dziś zobaczyć Jezusa. Bez wewnętrznego objawienia, które dokonuje się w mocy Ducha, nie jesteśmy w stanie utkwić oczu w Jezusie Chrystusie. Sami z siebie nie będziemy zdolni do kontemplowania oblicza Tego, któremu na imię Prawda. Bez wcześniejszego cudu przejrzenia żaden Teofil nie będzie zdolny słuchać i rozumieć. Tylko dostojny Teofil, który w księdze rozpoznał Boga żywego, zrozumie pełny sens prawdy i będzie mógł odpowiedzieć: Amen! Amen!

Droga

Z księgą można siedzieć bezczynnie w domu czy synagodze, ale z Jezusem, nawet kiedy On siada, nie istnieje bezruch. On w każdym momencie wyzwala więźniów i uwalnia zniewolonych. Każdego biednego Teofila uwalnia do drogi, ponieważ poza drogą nie istnieje dostojna wolność. Bez Jezusa Chrystusa możemy chodzić na spacery, uprawiać jogging, palić kalorie i realizować swoje aspiracje, ale nie znajdziemy drogi do szczęścia. Nie będziemy potrafili dziś powstać i podnieść rąk w geście uwielbienia i zwycięstwa, jak Izraelici z pierwszego czytania. Ten, który wszedł na drogę powołania Jezusa Chrystusa będzie coraz bardziej spełnionym dostojnym Teofilem.

Życie

Można swoje serce umieścić w książce, garażu, górach, podróżach i milionach innych miejsc. Taki człowiek będzie zwijał się w swoim życiu jak zwój. Tylko Teofil, który całe swoje życie oddał Jezusowi Chrystusowi, będzie nieustannie rozwijał się w komunii z Ojcem, Duchem i Kościołem. Prawdziwe życie w Ciele Chrystusa polega na głębokich relacjach z Bogiem i człowiekiem. Jezus Chrystus jest Ewangelią każdego dostojnego Teofila i rozpoczyna „rok łaski od Pana”.

1. Czym czy Kim jest dla Ciebie Słowo Boże?Czy jest zbiorem mądrych słów i rad zapisanych w księdze, które czasem czytasz czy słuchasz a potem odkladasz na półkę swojego życia? 
Czy w zgiełku współczesnego świata słyszysz głos Jezusa -Słowa, który jest pocieszeniem, wolnością, uzdrowieniem? 2.Czy chesz mieć z Jezusem-Słowem żywą, osobową relację? Czy pragniesz życia w Jego Ciele? A więc dostojny Teofilu:2.1 Jaką prawdę o Tobie Pan chcę Ci objawić w dzisiejszej Ewangelii?2.2 Do jakiej drogi Cię zaprasza?2.3 Jakie nowe życie pragnie Ci dzisiaj ofiarować? Z jakiego więzienia Cię uwolnić?