1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43)

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24))

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
Albo: Alleluja

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, * 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech dom Izraela głosi: * 
«Jego łaska na wieki».

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
Albo: Alleluja

Prawica Pana wzniesiona wysoko, * 
prawica Pańska moc okazała. 
Nie umrę, ale żyć będę * 
i głosić dzieła Pana.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
Albo: Alleluja

Kamień odrzucony przez budujących * 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana * 
i cudem jest w naszych oczach.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
Albo: Alleluja

2. czytanie (Kol 3, 1-4)

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Albo do wyboru:

2. czytanie (1 Kor 5, 6b-8)

Wyrzućcie stary kwas

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Sekwencja

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary. 
Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 
Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galilea. 
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. Sekwencja obowiązuje w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Można ją odmawiać w dni oktawy Wielkanocy.

Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Zamiast poniższej Ewangelii można odczytać Ewangelię z Wigilii Paschalnej. 
Wieczorem w czasie Mszy można odczytać Ewangelię Łk 24, 13-35 ze środy w oktawie Wielkanocy.

Ewangelia (J 20, 1-9)

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Bieg zmartwychwstania

W poranek wielkanocy rozpoczyna się bieg zmartwychwstania, w którym nagrodą jest życie wieczne. „Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli”. Oto kilka wskazówek od Organizatora:

Rozpoczęcie biegu przed świtem

Wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im...”. Do biegu zmartywchwstania włączają się raczej ci, którzy nie mogą spać, poniweż ten bieg rozpoczyna Ten, który nie mógł spać nawet po własnej śmierci. Zmartwychwstały Chrystus nadaje nowy bieg całej historii, gdyż On jest świtem i porankiem nowego dnia i nowego życia. Wszyscy ludzie, którzy zostali poruszeni i zranieni łaską Zmartwychwstałego, nie będą mogli spokojnie spać. Znakiem rozpoznawczym serca dotkniętego przez miłość jest przynaglenie, aby wybiec z własnej komnaty w poszukiwaniu Ukochanego. Panujące na zewnątrz ciemności budzą jeszcze większą tęsknotę za prawdziwym świtem. Maria Magdalena może być patronką rozpoczynania biegu, ponieważ zna siłę panowania ciemności i pokusę leżenia w łóżku, a mimo to ryzykuje wyjście z ciasnego i pozornego bezpieczeństwa. Bieg przed świtem rozpoczynają ci, którzy zostali pociągnięci miłością w nocy swojego grzechu.

Bieg sztafetowy

Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca”. Słowo Boże pokazuje rozwój dynamiki tego biegu, ale tempo i szybkość nie stanowią tu jedynego kryterium. Może nie są w tym biegu wcale najważniejsze. Piotr z drugim uczniem raczej się nie ścigają, bo Jezus niejednokrotnie im tłumaczył na czym polega wielkość i pierwszeństwo. Ten bieg również pokazuje, że w jednej dziedzinie mogę wytyczać tempo, a w innej będę musiał poczekać na Piotra, aby na nim się oprzeć i pójść jego śladami. Bieg zmartwychwstania i droga Jezusa Chrystusa uczą bowiem pięknych relacji, a nie rywalizacji. Zarówno Maria Magdalena, jak i następni uczestnicy biegu zmartwychwstania dobrze zrozumieli, że trzeba podać „pałeczkę” następnym, dlatego tyle razy w dzisiejszym słowie wybrzmiewa słowo i czyn świadectwa. Słowo Chrystusa przynagla do sztafety, bo „On rozkazał nam głosić ludowi i dawać świadectwo”.

Trasa przez góry

Szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga”. Dostajemy wyraźnie ukierunkowanie na metę, która jest położona wysoko. Trzeba zatem patrzeć nie tylko pod nogi, żeby dokonać biegu zmartywchwstania. Musimy liczyć się z chorobą wysokościową, ale nagroda uzasadnia trud biegu. Zmartwychwstaną tylko ci, którzy biegnąc umrą.

1. Do czego w swoim życiu dążysz, co jest twoim celem? Czy masz pragnienie wystartować w biegu zmartwychwstania? Zdecydowałeś się czy wciąż ulegasz pokusie „leżenia w łóżku” ?
2. Biegniesz sam, czy z innymi? Kto jest w twojej drużynie? Jaką pełnisz w niej rolę?
3. Czy bardziej koncentrujesz się na przeszkodach, czy na celu, którym jest zmartwychwstanie w Chrystusie? Przyjmujesz to, że musisz przegrać aby zwyciężyć ?