1. czytanie (Wj 17, 8-13)

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Czytanie z Księgi Wyjścia

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Psalm (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2))

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

2. czytanie (2 Tm 3, 14 – 4, 2)

Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

Aklamacja (Por. Hbr 4, 12)

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 18, 1-8)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Trzymać w ręce laskę Bożą

Czym może być owa laska Boża, którą Mojżesz trzyma w ręku, a która wzniesiona wysoko powoduje wygraną bitwę? Gdzie mamy szukać laski, która przeprowadzi nasz przez głębokie morze modlitwy? Czym jest owa laska, która potrafi rozbić twarde serce sędziego i uchronić wiarę do powtórnego przyjścia Chrystusa?

Ową laską może być Słowo Boże.

Oparcie modlitwy

Zwerbuj odpowiednich mężczyzn i przygotuj się, aby stawić czoła Amalekitom. Ja natomiast stanę jutro na szczycie wzgórza i w ręce będę trzymał laskę Bożą”. Doświadczenie lectio divina poucza nas, że modlitwa (oratio) wypływa z czytania Słowa Bożego (lectio) i rozważania go (meditatio). Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że bez Słowa Bożego nie będziemy potrafili się modlić, a tym samym stawić czoła naszym różnorakim Amalekitom. Słowo Boże jest laską, która pozwala nam oprzeć się na skale i złapać równowagę. Dzięki Słowu możemy stanąć na szczycie wzgórza i wybrać odpowiednich mężczyzn. Św. Paweł przygotowując swojego ucznia Tymoteusza do życiowej walki, powiedział: „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono (...) znasz Pisma święte, które mogą napełnić cię mądrością prowadzącą do zbawienia przez wiarę w Chrystusie Jezusie”. Bez Słowa Bożego będziemy nieprzygotowani jak pasterz bez laski.

Wywyższanie Słowa

Gdy Mojżesz wznosił ręce, szala zwycięstwa przechylała się na stronę Izraelitów, gdy je opuszczał, górą byli Amalekici”. Św. Paweł nie miał wątpliwości, że zwycięstwo Chrystusa dokonuje się przez głupstwo głoszenia Słowa Bożego. Dlatego z tak wielkim naciskiem pisze dziś do Tymoteusza: „Błagam cię, wzywając na świadka Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego objawienie się i na Jego królestwo: Głoś słowo, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, karć i zachęcaj, nauczając z wielką cierpliwością”. Mocą Kościoła jest wywyższenie Słowa, bo tylko ono może wydawać owoc wieczny i zwyciężyć świat. Jak „Jozue rozgromił doszczętnie wszystkie oddziały Amalekitów”, tak głoszenie życiem Słowa Bożego prędko przyniesie obronę.

Pobożność biblijna

Z czasem ramiona Mojżesza zdrętwiały, podsunięto mu więc kamień, aby mógł usiąść, a Aaron i Chur podtrzymywali jego ręce, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. W ten sposób ramiona Mojżesza nie opadły aż do zachodu słońca”. Powrót do Słowa jest fundamentem najzdrowszej pobożności, która wyrasta jak drzewo z niepozornego ziarna. Człowiek noszący w ręce i w sercu laskę Słowa, będzie przynaglany, aby „zawsze się modlić i nie zniechęcać się”. Pobożność biblijna przeprowadzi również przez próbę zdrętwiałych ramion, omdlałych kolan, ospałego serca i kryzysu wspólnoty. Laska Słowa da oparcie w chwilach spotkania z ludźmi, którzy nie boją się Boga i nie szanują ludzi. Bez Słowa Bożego niemożliwa jest stałość wiary, która uzdalnia do wołania Boga dniem i nocą. Trzymając laskę w ręku możemy być pewni, że Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie”.

1. Czy Twoja osobista modlitwa jest oparta na Słowie Bożym?

2.  Czy jesteś posłuszny Słowu Bożemu w konkretnych sytuacjach?  Kiedy ostatnio Słowo Boże  przynagliło Cię, żeby coś zrobić lub przekonało, abyś czegoś nie zrobił?


3. Umiesz wytrwale się modlić czy szybko się zniechęcasz, gdy nie widzisz efektów od razu?