1. czytanie (Iz 2, 1-5)

Pokój królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc))

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Proście o pokój dla Jeruzalem: * 
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
Niech pokój panuje w twych murach, * 
a pomyślność w twoich pałacach.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ze względu na moich braci i przyjaciół * 
będę wołał: «Pokój z tobą!» 
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, * 
modlę się o dobro dla ciebie.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

2. czytanie (Rz 13, 11-14)

Zbliża się nasze zbawienie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy.

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Aklamacja (Ps 85 (84), 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją 
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 24, 37-44)

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Jak czuwać?
Adwent jest z definicji czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana, ale wchodząc po raz kolejny w ten okres postawmy pytanie o jakość czuwania. Poszukajmy w dzisiejszym Słowie Bożym nowych inspiracji i wskazówek do wejścia w następny rok liturgiczny. 
Gdzie jest arka?
„Z przybyciem Syna Człowieczego będzie podobnie, jak było za dni Noego. W tamtych dniach przed potopem jedli i pili oraz żenili się i były wydawane za mąż aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki”. Jeśli dziś Słowo Boże zapowiada jakiś potop, to rodzi się pytanie dotyczące arki. Gdzie znaleźć schronienie? A może trzeba zbudować arkę, aby przetrwać ten dzień? Prorok Izajasz zdaje się podpowiadać jak przetrwać potop i gdzie znaleźć arkę. Wskazuje na górę świątyni Pana, która wyrośnie ponad wszystkie góry i wzgórza. Wzywa: „Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba!”. Świątynia Pana jest tajemniczą arką, która może pomieścić wszystkie ludy i narody, i gdzie „naród przeciw narodowi nie podniesie miecza i nie będą się już uczyć sztuki wojennej”. „Gdy przyjdzie Syn Człowieczy”, „wówczas dwóch będzie na roli: jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony”. Ten, który będzie na górze świątynnej zostanie zabrany przez Boga Jakuba, a ten, który nie odbył w adwencie świętej pielgrzymki, zostanie zostawiony na żywioł potopu. 
Jak nie przespać złodzieja?
„Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu”. Trzeba przyznać, że gdyby chodziło o jedną noc, względnie dwie czy najwyżej trzy, to można byłoby się wysilić, aby czuwać bez snu. Jeśli stajemy natomiast przed nieokreślonym okresem czasu, to raczej przegramy ze znużeniem sennym. Adwentowe wezwanie: „czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan!”, i „bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie”, zdają się przerastać nasze ludzkie możliwości. Łaskę niesie dzisiejsze drugie czytanie, które kładzie przed nami „zbroję światła”, bo kto odrzuci uczynki ciemności i ubierze się w Pana Jezusa Chrystusa, ten zobaczy, że „noc przeminęła i dzień się przybliżył”. Powstać ze snu, to znaczy nie troszczyć się o ciało i jego pożądliwość. Synowie światłości nie muszą już niczego pilnować, bo jedynym ich skarbem są białe szaty chrzcielne, których żaden złodziej nie skradnie bez przebudzenia właściciela. „Gdy przyjdzie Syn Człowieczy”, „dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona”. Ta, której jedynym uposażeniem będzie szata godowa i zapalona lampa, zostanie zabrana, a ta, która troszczy się i niepokoi o wiele, będzie pozostawiona przy swoich rzekomych bogactwach.

1 Na jaką „świętą pielgrzymkę” zamierzasz wyruszyć w tym adwencie?

2 Czy twoje oczekiwanie będzie radością, której pełni doświadczysz w narodzeniu Pana? Czy nieskończoną ilością pracy, jaką musisz wykonać by wszystko było „dobrze przygotowane”?

3 Czego pilnujesz i o co troszczysz się najbardziej? O rzeczy materialne, wizerunek czy o czyste serce, którego nikt nie może cię pozbawić?